электронные компоненты

Youtube channel

Video from TAO Federation

International Yoga Day in Latvia

Rehabilitācijas centrs TAO

TAO Federation

IHHRC.org

World Professional SPA Masters Federation

World Professional Healing Federation

Сергий Тао

Jogas Diena Yoga Day День Йоги

Latvijas profesionālās jogas federācija

World Professional Federation of Yoga Practitioners

International Experts Federation

Mariss Grunberg

International Human Health Research Centre

Александр Лахтионов

World Professional Astrology Federation

Vronska fonds Фонд СА Вронского


 

International Day of Yoga

Jogas Federacija

Gara Vasara

Omkar Group

Beautyschool

spa.lv

 

Mastic life

SPA school

Материалы

ВЕДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА И ДРЕВНЕМ МИРЕ.

ORGANIZATORS: Garīgās attīstības cents RADUGA 2005, www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Tālr. +371 28266145, 28224475 

Vēdu priekšstats par cilvēka izcelsmi un senatni.
1. Aizliegtā arheoloģija. Lielākā daļa zinātnieku mūsdienās uzskata, ka cilvēks – kādu mēs to pazīstam šobrīd – parādījās pirms apmēram 150 000 gadiem. Pirms tam planētu apdzīvoja tikai pērtiķveidīgie cilvēka senči. Tomēr Indijas Vēdu literatūrā, īpaši Purānās – vēstures aprakstos - atrodamas ziņas par to, ka cilvēki ir eksistējuši jau kopš pašiem dzīvības pirmsākumiem uz Zemes – tātad, pirms simtiem miljonu gadu. Un tie nav tikai mīti. Patiesībā zinātniskajā literatūrā sastopams daudz arheoloģisku liecību par cilvēku rases ārkārtīgo senumu.  2. Cilvēka devolūcija. Ja ir tik daudz arheoloģisku liecību par cilvēka ārkārtīgi seno izcelsmi, tad mums jādomā par jaunām cilvēka izcelsmes teorijām. Tomēr pirms jautājam: “No kurienes radušies cilvēki?”, vispirms jāprasa: “Kas ir cilvēks?”. Šodien lielākā daļa zinātnieku uzskata, ka cilvēks vai jebkura cita dzīva būtne ir tikai materiālo elementu kombinācija. Tomēr, ja mēs ņemam vērā visas zinātniskās liecības, būtu loģiskāk teikt, ka cilvēks ir veidots no trīs sastāvdaļām: parastās matērijas, smalkās prāta matērijas un nemateriālās apziņas. Saskaņā ar Vēdu mācību, mēs vispirms eksistējam kā būtnes, kas sastāv no tīras apziņas. Tomēr dažas apzinīgās būtnes degradē jeb zaudē šo stāvokli un tad tās apklāj rupjā matērija, kas veido mūsu fizisko ķermeni, kā arī smalkā matērija, kas veido mūsu mentālo ķermeni. Cilvēka dzīves mērķis ir atjaunot apziņas sākotnējo, tīro stāvokli. 

3. Dievišķā daba. Vides piesārņojuma un klimata izmaiņu garīgā perspektīva. Cilvēka izcelsme nav tikai diskusijas tēma dažiem zinātniekiem un filozofiem. Šis jautājums ietekmē visu mūsu dzīves. Mērķi, kurus mēs sev izvirzām – individuāli un kolektīvi – ir atkarīgi no tā, kā mēs atbildēsim uz jautājumiem: “Kas es esmu un no kurienes esmu?”. Gadsimta garumā, pateicoties monopolam pasaules izglītības sistēmās, zinātnieki-materiālisti ir diktējuši savas atbildes uz šiem jautājumiem. Un šīs atbildes ir ļoti materiālistiskas. Viņi apgalvo, ka mēs esam tikai no matērijas būvēti molekulāri mehānismi. Tādēļ nav brīnums, ka arī mūsu mērķi ir kļuvuši ļoti materiālistiski. Mēs uzskatām, ka ražot un patērēt arvien vairāk materiālu lietu ir cilvēka dzīves galvenais mērķis. Un šajā procesā mēs saindējam zemi, gaisu un ūdeni, tādējādi izraisot vides piesārņojumu un klimata izmaiņas. Ja mēs patiešām vēlamies kaut ko darīt lietas labā, mums vispirms jāsniedz garīgas atbildes uz jautājumiem: “Kas es esmu un no kurienes esmu?”. Jaunās atbildes būs šādas – mēs neesam tikai mehānismi, kas veidoti no matērijas, kuri savā starpā sacenšas par izdzīvošanu. Mēs esam būtnes ar tīru apziņu. Tādēļ mums jācenšas apmierināt mūsu materiālās vajadzības visvienkāršākajā, dabiskākajā un iedarbīgākajā veidā, tai pašā laikā lielāko daļu savas enerģijas veltot apziņas attīstīšanai.

PASNIEDZĒJS Maiklam A. Kremo ir goda doktora grāds dabas zinātnēs un teoloģijā. Viņš nodarbojās ar cilvēka izcelsmes un senatnes pētniecību no vēdiskās perspektīvas. M.Kremo ir piedalījies Pasaules Arheoloģijas kongresa, Eiropas Arheologu asociācijas un Zinātnes vēstures Starptautiskā kongresa pasākumos. Viņš ir aicināts uzstāties ar lekcijām Londonas Karaliskajā institūcijā, Krievijas Zinātņu akadēmijā Maskavā, Bulgārijas Zinātņu akadēmijā Sofijā un citās zinātniskās iestādēs. M.Kremo ir lasījis lekcijas universitātēs visā pasaulē. M.Kremo ir vadošais grāmatas “Aizliegtā arheoloģija” (Forbidden Archeology) – visaptveroša pētījuma par arheoloģiskajām liecībām, kas saskan ar vēdisko uzskatu par cilvēka senumu, autors. Šī grāmata ir tulkota vairāk nekā divdesmit valodās. M.Kremo jaunākā grāmata ir “Cilvēka devolūcija: Vēdiskā alternatīva Darvina teorijai” (Human Devolution: A Vedic Alternative to Darwin's Theory). M.Kremo īpaši interesējas par arheoloģijas un antropoloģijas vēsturi no alternatīvo pasaules uzskatu skatu punkta, īpaši to, kuri balstīti uz apziņu vērstajā senās Indijas tradīcijā. Kopš 1974.gada M.Kremo ir Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības biedrs.
TIKŠANĀS LAIKS 2010. gada, 17,18 un 19 septembrī plkst. 18.30; 

NODARBĪBU VIETA Bruņinieku iela 6, Rīga, viesnīca "City Hotel", konferenšu zāle

DALĪBAS MAKSA 3 semināru abonenta cena – 15 Ls; par vienu semināru – 7 Ls; nestrādājošiem pensionāriem par vienu semināru – 3 Ls.

ОРГАНИЗАТОР: Общество духовного развития Радуга 2005, www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Тел. +371 28266145, 28224475 
 

ВЕДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА И ДРЕВНЕМ МИРЕ.
 1. Запретная Археология: Большинство учёных нашего времени считают, что первые люди, подобные нам, появились около 150 тыс. лет назад, и что ранее землю населяли прародители современного человека - обезьяноподобные существа. Однако в ведической литературе Индии, особенно в Пуранах – исторической хронологии, говорится о том, что люди, подобные человеку наших дней существовали начиная с момента зарождения жизни на Земле как таковой, т.е. сотни миллионов лет тому назад. Это не просто некая мифологическая история. Действительно, в научной литературе описано большое количество археологических свидетельств о глубокой древности человека.
2. Деволюция Человека: Существование большого количества археологических доказательств о глубокой древности человека говорит о том, что необходимо задуматься о новых теориях происхождения человека. Но, прежде чем задаться вопросом «Откуда появились люди?», необходимо ответить на вопрос «Что такое человек?» Сегодня большинство учёных мира полагют, что как человек, так и любое другое живое существо, представляет собой всего лишь комбинацию простых материальных элементов. Однако, если мы изучим все научные доказательства, то мы явно увидим, что более логично будет сказать, что человек представляет собой совокупность трёх вещей: набора простых материальных веществ, тонкого материального ума и нематериального сознания. Согласно ведическому учению, мы начали своё существование как существа, состоящие из чистого сознания. Но некоторые духовные существа спустились вниз с этой позиции, и и их покрыли грубые материальные элементы, в результате создавшие наше физическое тело, и тонкие материальные элементы, которые сформировали наше ментальное тело. Цель человеческой жизни состоит в том, чтобы вернуть сознание в его изначально чистое состояние.

3. Божественная Природа: Духовная перспектива экологического кризиса. Вопрос о происхождении человека не является просто темой для обсуждения всего лишь несколькими учёными и философами. Данный вопрос влияет на жизнь каждого из нас. Цели, которые мы ставим перед собой - самостоятельно и коллективно, - напрямую зависят от нашего ответа на вопросы «Кто я?» и «Откуда я появился?» На протяжении прошлого столетия, в результате монопольного влияния на системы образования по всему миру, учёные-материалисты диктовали свои ответы на эти вопросы. И предоставленные ими ответы очень материалистичны. Они утверждают, что мы являемся всего лишь молекулярными машинами, созданными из материального вещества. Поэтому не стоит удивляться тому, что наши цели столь материалистичны. Мы полагаем, что производство и потребление всё большего количества материальных вещей является главной целью человеческой жизни. И в результате этого процесса мы отравляем землю, воздух и воду, таким образом вызывая экологический кризис. Если мы действительно движимы желанием остановить этот процесс загрязнения окружающей среды, влекушего за собой глобальные изменения климата, первым делом нам надо дать более духовные ответы на вопросы «Кто я?» и «Откуда я появился?» И новые ответы будут, что мы являемся не просто машинами из материального вещества, возникшие в результате борьбы друг с другом за выживание. Мы - существа чистого сознания. Поэтому мы должны пытаться удовлетворить наши материальные потребности самым простым, естественным, и наиболее эффективным способом, направляя большую часть нашей человеческой энергии на развитие сознания.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Майкл А.Кремо является доктором естественных наук и теологии. Его работа направлена на исследование происхождения человека и древнего мира с ведической точки зрения. Майкл Кремо делал доклады на встречах Мирового Археологического Конгресса, Европейской Ассоциации Археологов, и на Международном Конгрессе по Истории Науки. По приглашению он читал лекции в Королевском институте в Лондоне, в Российской Академии наук в Москве, в Болгарской Академии наук в Софии, а также в других научных учреждениях. Он читал лекции по всему миру. М.Кремо главный автор книги «Запретная Археология», которая представляет собой всеобъемлющий обзор археологических фактов, согласующихся с ведическими взглядами о древности человека. Эта книга была переведена на более чем двадцать языков. Последняя книга М. Кремо называется «Деволюция человека: Ведическаяя Альтернатива Теории Дарвина». М. Кремо особенно интересуется исследованием истории археологии и антропологии с точки зрения альтернативных мировоззрений, особенно мировоззрения основанного на древней индийской традиции. С 1974 года М. Кремо является членом Международного общества Сознания Кришны.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 17,18 и 19 сентября 2010 года в 18.30; 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ул. Бруниниеку, 6, Рига, гостиница "City hotel". конференц зал
СТОИМОСТЬ абонемента на 3 лекции – 15 Ls; одной лекции – 7 Ls; одной лекции для неработающих пенсионеров - 3 Ls.

Organizes "Spirituality Development Center RADUGA-2005", www.raduga2005.lv
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Phone: +371 2 8266145  

VEDIC CONCEPTS OF HUMAN ORIGINS AND ANTIQUITY.
1. Forbidden Archeology: Most scientists today believe that human beings like us first came into existence about 150,000 years ago. Before that, there were no humans like us, just some apelike human ancestors. But the Vedic literature of India, especially the Puranas, or histories, tell us that humans like us have existed since the very beginnings of life on earth, going back hundreds of millions of years. This is not just some mythological story. There is actually a lot of archeological evidence for extreme human antiquity in the scientific literature.

2. Human Devolution: If there is a lot of archeological evidence for extreme human antiquity, this means that we need to think about new theories of human origins. But before we ask “Where did human beings come from?” we should first ask the question “What is a human being?” Today, most scientists believe that a human being, or any other living thing, is just a combination of the ordinary material elements. But if we look at all the scientific evidence, we will see it is more logical to say that a human being is made of three things: ordinary matter, a subtle material mind, and nonmaterial consciousness. According to the Vedic teachings, we begin our existence as beings of pure consciousness. But some conscious beings devolve, or come down, from that position, and become covered by the gross material elements that make up our physical bodies and the subtle material elements that make up our mental body. The purpose of human life is to restore consciousness to its original pure state.

 3. Divine Nature: A Spiritual Perspective on the Environmental Crisis. The question of human origins is not simply a topic for a few scientists and philosphers to discuss. This question influences the lives of all of us. The goals that we set for ourselves, individually and collectively, depend on the answers that we give to the questions “Who am I and where did I come from?” For the past century, materialistic scientists, through the monopoly they have in the educations systems of the world, have had the power to dictate to us the answers to these questions. And the answers they give are very materialistic. They tell us we are just molecular machines made of matter. It is therefore not surprising that our goals have become very materialistic. We think that to produce and consume more and more material things is the main purpose of human life. And in this process, we are poisoning the earth, the air, and the water, thus creating an environmental crisis. If we want to really end the crisis, the first step is to give new more spiritual answers to the questions “Who am I and where did I come from?” The new answers will be that we are not just machines made of matter, in competition with each other for survival. We are beings of pure consciousness. Therefore we should try to satisfy our material needs in the most simple, natural, and efficient way possible, while putting most of our human energy into developing the resource of consciousness.

 September 17, 2010- from 18.30 
 September 18, 2010- from 18.30
 September 19, 2010- from 18.30

VENUE: Riga, Bruninieku str. 6, “City Hotel” (Conference room)
COST: Pass for 3 lectures – 15 Ls;
one lecture: 7 Ls, one lecture for seniors -3 Ls

LECTURERS: Michael A. Cremo has an honorary Phd. in science and theology. His work focuses on Vedic perspectives on human origins and antiquity. He has presented papers at meetings of the World Archeological Congress, European Association of Archeologists,and the International Congress for History of Science. He has given invited lectures at the Royal Institution in London, the Russian Academy of Sciences in Moscow, the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia, and at other scientific institutions. He has also lectured in universities around the world. Cremo is the principal author of the book Forbidden Archeology, a comprehensive survey of archeological evidence consistent with Vedic accounts of extreme human antiquity. This book has been translated into over twenty languages. Cremo's latest book is Human Devolution: A Vedic Alternative to Darwin's Theory. Cremo is particularly interested in examining the history of the archeology and anthropology from the standpoint of alternative worldviews, particularly worldviews with foundations in consciousness-based ancient Indian thought. He has been a member of the International Society for Krishna Consciousness since 1974.Joomla