электронные компоненты

Youtube channel

Video from TAO Federation

International Yoga Day in Latvia

Rehabilitācijas centrs TAO

TAO Federation

IHHRC.org

World Professional SPA Masters Federation

World Professional Healing Federation

Сергий Тао

Jogas Diena Yoga Day День Йоги

Latvijas profesionālās jogas federācija

World Professional Federation of Yoga Practitioners

International Experts Federation

Mariss Grunberg

International Human Health Research Centre

Александр Лахтионов

World Professional Astrology Federation

Vronska fonds Фонд СА Вронского


 

International Day of Yoga

Jogas Federacija

Gara Vasara

Omkar Group

Beautyschool

spa.lv

 

Mastic life

SPA school

Материалы

ZOROASTRISMS / ЗОРОАСТРИЗМ

ZOROASTRISMS
Ir tikai Patiesības ceļš, viss pārējais ir bezceļš! –
tā dziļā senatnē paziņoja Zaratustra. Viņa dzimšanas vieta un datums nav zināmi, taču ir zināms tas, ko viņš ir devis cilvēcei. Viņš bija pirmais, kurš pateica, ka Dievs ir vienots, ka Labais un Ļaunais ir absolūts un, ka katram cilvēkam dzīvē ir jāizdara sava izvēle: vai viņš ir ar Dievu vai ar Sātanu. Cauri tūkstošgadēm viņa idejas par tikumību, Tumsas un Gaismas spēku cīņu, mācību par paradīzi un elli kā pēcnāves atmaksu ir izmantotas daudzās reliģiskajās tradīcijas – sākumā tās kļuva par ieroci jūdaistu rokās un pēc tam arī kristiešu un musulmaņu. Viņš mācīja par cilvēka saikni ar kosmosu, un ne velti vēlāko laiku ezotēriķi viņu uzskatīja par savu priekšgājēju. Zaratustras sekotāji –Zoroastrieši sauc viņu par „Vakšura Vakšuran” jeb „Praviešu pravieti” ar to domājot to, ka viņš bija visu sekojošo cilvēces Skolotāju priekštecis. Zoroastrisms jeb pravieša Zaratustras reliģija, ir senākā no mūsdienu reliģijām, un tomēr, tā vēl joprojām ir dzīva un jauna”
1.Īss ekskurss zoroastrisma vēsturē. Zoroastrisma vēsturiskās saknes, tā garīgais pamats un ko tas nozīmē reliģijas sekotājiem. 
2.Zoroastriskā pieeja astroloģijai, kā tā atšķiras no mūsdienu priekšstatiem.
3.Zoroastriskie rituāli un prakses(templī un ikdienā)

PASNIEDZĒJS Čistjakovs Mihails. Dzimis 1962. gada 10.septembrī Ļeņingradā. No 1989. gada apguva astroloģiju P. Globas Avestas astroloģijas skolā, kur arī iepazinās ar zoroastrismu. Savu profesionālo astroloģisko darbību uzsāka 1995. gadā. Vairākas riezies ir ceļojis uz Indiju, kur apguvis reliģisko praksi pie parsu garīdzniekiem zoroastrisma koledžā Sandžanas pilsētas tuvumā. Mihailam ir Šrilankas universitātes un Zoroastrisma koledžas bakalaura grāds filozofijā. Viņš ir iztulkojis un izdevis dažus ārkārtīgi senus „Avestas” tekstus. Viņš piedalās dažādās starptautiskās astroloģijas konferencēs un Vispasaules netradicionālās medicīnas kongresā (Mumbaja, Indija), kā arī bija viens no tiešajiem 1. Starptautiskā zoroastrisma kongresa organizatoriem 2000. gadā Sanktpēterburgā.

Šobrīd Mihails Čistjakovs ir Zoroastrisma kopienas Sanktpēterburgā pārzinis un profesionāls praktizējošs astrologs

NORISES LAIKS 12.-14. novembrī 2010.g., nodarbību sākums plkst. 18.30
12.11 Pt 18:30-21:00
13.11 St 18:30-21:00
14.11 Sv 18:30-21:00

NODARBĪBU VIETA Bruņinieku iela 6, Rīga, viesnīca "City Hotel", konferenšu zāle

DALĪBAS MAKSA 7 Ls, абонемента – 15 Ls

Plakāts ar aprakstu

ЗОРОАСТРИЗМ

Есть только путь Истины, все остальное - беспутье! - так провозгласил Заратуштра в глубокой древности. Дата и место его рождения не известны, зато известно то, что он принес людям. Он первым сказал, что Бог един, что Добро и Зло абсолютны, и что каждый человек должен сделать в жизни выбор: с кем он - с Богом или Сатаной. Через столетия его идеи о нравственности, противоборстве сил Света и Тьмы, учение а рае и аде как посмертной расплате было взято на вооружение сначала иудеями, а потом христианами и мусульманами. Он учил о связи человека с Космосом, и не случайно эзотерики поздних времен считали его своим предшественником. Последователи Заратуштры - зороастрийцы - называют его "Вакшура Вакшуран", т.е. "Пророк пророков", подразумевая, что он был предтечей всех последующих Учителей человечества. Зороастризм, религия пророка Заратуштры, древнейшая из современных религий, но до сих пор живая и молодая.

1. Экскурс в историю. Исторические корни зороастризма, его духовная основа и значение для последующих религий.
2. Зороастрийский подход к астрологии, его отличие от современных предствлений.
3. Зороастрийские ритуалы и практики, храмовые и повседневные.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Чистяков Михаил Владимирович. Родился 10 сентября 1962 года в Ленинграде. С 1989 года изучал астрологию в Авестийской Школе Астрологии П.П. Глобы, где и познакомился с зороастризмом. Свою профессиональную астрологическую деятельность начал с 1995 года. Несколько раз был в Индии, где проходил религиозную практику у парсийских священников в Зороастрийском Колледже близ города Санджан. Имеет степень бакалавра философии Шри-Ланкийского Университета и Зороастрийского Колледжа. Переводчик и издатель некоторых древнейших текстов «Авесты». Принимает участие в международных астрологических конференциях и Всемирном Конгрессе по нетрадиционной медицине (г. Мумбай, Индия) и был одним из непосредственных организаторов 1-го Международного Зороастрийского Конгресса в 2000 году в Санкт-Петербурге.
В настоящее время Михаил Владимирович является настоятелем Зороастрийской Общины Санкт-Петербурга и практикующим профессиональным астрологом.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ул. Бруниниеку, 6, Рига, гостиница ”City hotel”. конференц зал

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 12-14 ноября 2010 г. в 18.30
12.11 ПТ 18:30-21:00
13.11 СБ 18:30-21:00
14.11 ВС 18:30-21:00

СТОИМОСТЬ абонемента на 3 лекций – 15 Ls, одной лекции – 7 Ls, одной лекции для неработающих пенсионеров - 3 Ls.

Joomla